ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΥΠΟΥ Β
ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΤΥΠΟΥ Β
Τα εκπαιδευτικά προγράμματα που ενδιαφέρουν τους ενήλικες είναι πολυάριθμα. Έχει ήδη γίνει επιλογή των πλέον «δημοφιλών» προγραμμάτων που ζητούνται από τους ενδιαφερόμενους ενήλικες σε όλους σχεδόν τους Δήμους. Αυτά τα προγράμματα λέγονται «εθνικής εμβέλειας». Ωστόσο, είναι δυνατό να ζητηθούν εστιασμένα εκπαιδευτικά προγράμματα που ενδιαφέρουν τους πληθυσμούς περιοχών που έχουν συγκεκριμένες ανάγκες. Αυτά τα προγράμματα λέγονται «τοπικής εμβέλειας». Σημειώνεται ότι η εγγραφή, τα εκπαιδευτικά βοηθήματα και παρακολούθηση όλων των εκπαιδευτικών προγραμμάτων στα ΚΔΒΜ παρέχονται δωρεάν

Προκειμένου να οργανωθούν και να λειτουργήσουν εκπαιδευτικά προγράμματα που ικανοποιούν πραγματικές ανάγκες, το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ζητά από τους ενδιαφερομένους να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο τύπου Α, όπου θα εκφράσουν το ενδιαφέρον τους για εθνικά ή τοπικά εκπαιδευτικά προγράμματα και θα διατυπώσουν το σκοπό για τον οποίο θέλουν να τα παρακολουθήσουν.

Το ερωτηματολόγιο ανίχνευσης τοπικών εκπαιδευτικών αναγκών που φέρει άνω δεξιά την ένδειξη «ΤΥΠΟΥ Β», συμπληρώνεται εθελοντικά από:
  • εκπροσώπους συλλογικών φορέων και κοινωνικών εταίρων του Δήμου που βάσει του καταστατικού τους δραστηριοποιούνται στους τομείς της τοπικής ανάπτυξης, της απασχόλησης, της εκπαίδευσης / κατάρτισης, της αναζωογόνησης του αστικού περιβάλλοντος και της αναβάθμισης της ποιότητας ζωής των δημοτών,
  • επαγγελματίες του ιδιωτικού ή του δημόσιου τομέα που δραστηριοποιούνται στους τομείς της τυπικής ή/και μη τυπικής εκπαίδευσης και επιθυμούν να καταθέσουν την προσωπική τους άποψη για τις τοπικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σε σχέση με τις ευκαιρίες απασχόλησης που προσφέρει το επιχειρηματικό περιβάλλον και η αναπτυξιακή προοπτική της γεωγραφικής περιοχής διοικητικής αρμοδιότητας του Δήμου. 
Το ερωτηματολόγιο συμπληρώνεται εύκολα και αποστέλλεται στο Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. με τους τρόπους που περιγράφονται στην πρώτη σελίδα του. Ακολουθήστε τις παρούσες οδηγίες λαμβάνοντας υπόψη τα ακόλουθα:
  • Αν σκοπεύετε να παρακολουθήσετε κάποιο πρόγραμμα εθνικής ή τοπικής εμβέλειας, συμπληρώστε μόνο το Ερωτηματολόγιο τύπου Α,
  • Μην συμπληρώσετε περισσότερα από ένα ερωτηματολόγια,
  • Η συμπλήρωση του Ερωτηματολογίου δεν δημιουργεί οποιαδήποτε δέσμευσή σας,
Περισσότερες πληροφορίες για τους σκοπούς, τους στόχους και τους ωφελούμενους του Έργου «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ)» παρέχονται στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Δήμου, και στην ιστοσελίδα www.kdvm.inedivim.gr  όπου παρατίθεται και ο εκάστοτε ενημερωμένος κατάλογος των ΚΔΒΜ όλων των Δήμων.